検索

石油製品、燃料、電気およびその他のエネルギー源

Polska-Raszyn:

契約落札

一般情報

ポーランド
   RASZYN
   eu:231530-2017
   6月 17, 2017
   ポーランド語
   その他

コンタクト情報

   Urząd Gminy Raszyn
Raszyn
ポーランド

物品, サービス

石油製品、燃料、電気およびその他のエネルギー源   電気  

要約

      

Notice type: 01B03 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 115-231530
Referenced Document Number: 2017/S 068-127913
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

原本

      
Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
Urząd Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
Raszyn
05-090
PL
Contact point(s): Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Internet address(es):
http://www.bip.raszyn.pl
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
Environment
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Dostawa energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i jednostek samodzielnych gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o.
File reference number: ZP.271.1.8.2017.DC
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
09000000
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i jednostek samodzielnych gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o. w latach 2017 – 2019 w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r poz 220 ze zm.)

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej Gminy Raszyn oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, Łącznie Zamawiający wyznaczył ok. 241 punktów poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej.Szacunkowe ilości energii S w okresie zamówienia wynosi: Taryfa C11 – S C11 = 2 400 056 kWh

Taryfa C21 – S C21 = 5 051 937 kWh. Taryfa B21 – S B21 = 3 326 453 kWh. Taryfa C12b „dzienna” – S C12bd = 1 658 734 kWh. zg. z SIWZ

II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 3332378.50  PLN
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)

09310000

II.2.2) Main place of performance
NUTS code:
Main place of performance: Gmina Raszyn, województwo mazowieckie, Polska
II.2.3) Description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa energii elektrycznej do Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i jednostek samodzielnych gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Raszyn Sp. z o.o. w latach 2017 – 2019 w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Pra-wo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r poz 220 ze zm.)

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulic na terenie Gminy Raszyn tj. do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej Gminy Raszyn oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn, tj.:

1) Urząd Gminy Raszyn z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn, (wraz z m.in. oświetleniem ulicznym oraz pozostałe oświetlenie wyszczególnione w załączniku nr 1);

2) Gimnazjum nr 1 w Raszynie im. Prymasa Tysiąclecia z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 1, 05-090 Raszyn,

3) Szkoły Podstawowej w Raszynie im. Cypriana Godebskiego z siedzibą w Raszynie przy ul. Szkolnej 2, 05-090 Raszyn;

4) Szkoły Podstawowej w Ładach im. Księcia Józefa Poniatowskiego, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Długiej 49, 05-090;

5) Szkoły Podstawowej w Sękocinie im. Włodzimierza Potockiego, z siedzibą w Słominie przy ul. Wierzbowej 5, 05-090 Raszyn;

6) Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 ,,Pod Topolą” w Raszynie, z siedzibą w Ra-szynie przy ul. Pruszkowskiej 21c, 05-090 Raszyn;

7) Przedszkola nr 2 w Raszynie „W Stumilowym Lesie”, z siedzibą w Raszynie przy ul. Lotni-czej 43A, 05-090 Raszyn;

8) Przedszkola w Falentach, z siedzibą w Falentach, ul. Opackiego 44, 05-090;

9) Bajkowego Przedszkola w Dawidach, z siedzibą w Dawidach Bankowych przy ul. Warszaw-skiej 210, 05-090 Raszyn;

10) Przedszkola w Sękocinie, z siedzibą w Sękocinie Starym przy ul. Sękocińskiej 20, 05-090 Raszyn;

11) Ogniska Wychowawczego w Jaworowej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Warszawskiej 95, 05-090 Raszyn;

12) Świetlicy Środowiskowej ,,Świetlik” z siedzibą w Rybiu przy ul. Spokojnej 23, 05-090 Ra-szyn;

13) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o.o., z siedzibą w Raszynie przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn;

14) Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie z siedzibą w Raszynie przy ul. Sportowej 20, 05-090 Raszyn;

15) „Centrum Kultury Raszyn” z siedzibą w Raszynie przy Al. Krakowskiej 29A,05-090 Raszyn;

16) Gminnej Biblioteki Publicznej, z siedzibą w Raszynie przy ul. Poniatowskiego 20, 05-090 Raszyn.

Łącznie Zamawiający wyznaczył ok. 241 punktów poboru energii elektrycznej do: oświetlenia ulic, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej.

Szacunkowe ilości energii S w okresie zamówienia wynosi:

Taryfa C11 – S C11 = 2 400 056 kWh

Taryfa C21 – S C21 = 5 051 937 kWh.

Taryfa B21 – S B21 = 3 326 453 kWh.

Taryfa C12b „dzienna” – S C12bd = 1 658 734 kWh.

„nocna” – S C12bn = 3 092 052 kWh.

Wszystkie punkty poboru energii znajdują się na terenie Gminy Raszyn i są obsługiwane w zakresie dystrybucji przez PGE Dystrybucja S.A. oraz Inogii Stoen Operator Sp. z o.o, (RWE Polska S.A. – przed zmianą nazwy operatora).

Wykaz płatników i punktów poboru energii elektrycznej – zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Dostawa odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623).

Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information

Na ofertę składa się:

a) wypełniony formularz oferty wraz z wypełnionym JEDZ;

b) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy

w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy,

c) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału

w postępowaniu, określone w pkt. VI SIWZ a złożone w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

d) informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - załącznik Wykonawcy.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:1 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane bądź są wykonywane należycie. (dokument Wykonawcy).

2 Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (załącznik Wykonawcy);

oraz:

1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy.

3 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego porozumienia s sprawie spłat tych należności.

4 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy.

6 Oświadczenie wykonawcy o barku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z dnia 2016 r poz. 716);

VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-06-16

More information: ここをクリックする
この通知はお客様の情報用であることに、注意してください。
より正確な最新の情報をウェブ サイトにお届けするように万全を期していますが、すべての情報にエラーがないとは限りません。
この通知の更新/修正に提案がある場合は、どうぞお知らせください。